Trainingen Testen Trajecten

Het behandeltraject

Werkwijze BGGZ trajecten Buro T3.

 

Aanmelding:

Doel: Dossier is op orde en gereed voor opening

 • Client meldt zich aan via de website, upload de doorverwijzing van de huisarts en ID.
 • Client krijgt bevestiging van de aanmelding en te verwachten tijd tot intake.

 

Intakefase:

Doel:

 • Client is geïnformeerd over wijze van declaratie en mogelijke financiële gevolgen en geeft hiervoor toestemming.
 • Client is geïnformeerd over de gevolgen van een no show en de kosten hiervan, cliënt geeft hiervoor eveneens toestemming.
 • Behandelaar (GZ-psycholoog) heeft zicht op de klachten van de cliënt alsmede zijn/haar verwachtingen over de behandeling.
 • Verwijzer is geïnformeerd over het feit dat cliënt in behandeling genomen is

 

 • Verwijzer wordt middels een brief op de hoogte gebracht van het feit dat er een intake heeft plaats gevonden.
 • Er volgt een intakegesprek met de GZ psycholoog (maximaal 90 minuten)
 • Client wordt geïnformeerd over declaratie en vergoeding van het traject en mogelijk aanvullende kosten als eigen risico, eigen bijdrage. Client geeft formeel, middels ondertekening toestemming voor wijze van declaratie (via Vecozo of mogelijk via akte van sessie of factuur)
 • Indien van toepassing tekent cliënt een toestemmingsverklaring voor het opvragen van eerder psychologisch onderzoek, verslagen bij derden.
 • Client ondertekend een akkoordverklaring, waarin cliënt toestemming geeft voor mogelijke facturering van no show.
 • Er wordt een ROM-meting gedaan (digitaal) met de Outcome Questionaire
 • GZ-psycholoog kiest voor aanvullende screening van klachten en coping strategie (SCL-90, UCL, vragenlijst passend bij klachten bijv. BDI bij depressie)
 • Client wordt gevraagd welke verwachtingen hij/zij heeft ten aanzien van de behandeling.

 

Opstellen behandelplan

Doel: In mutlidsciplinair overleg is besloten welke doelen alsmede methode van behandeling passend is.

 • Client wordt binnen maximaal 14 dagen besproken in het Multidisciplinaire Overleg bij Buro T3. GZ psycholoog geeft korte rapportage van klachten, screening, doelen en mogelijke methode van behandeling.
 • GZ psycholoog stelt behandelplan op.

 

Start behandeling:

Doel:

 • Er is overeenstemming tussen behandelaar en cliënt aangaande behandeldoelen en methode.
 • Client snapt diagnose en passende methodiek.
 • Client krijgt psychoeducatie aangaande de diagnose waarvoor hij/zij in behandeling komt.
 • Client krijgt uitleg over mogelijke methodiek en welke het meest passend zou zijn in de ogen van de GZ psycholoog. Indien meerdere methoden passend zouden kunnen zijn, wordt cliënt betrokken bij de keuze voor de methodiek
 • Client krijgt uitleg over E-health portal, indien van toepassing, en er worden concrete afspraken gemaakt over de wijze van registratie en contact tussen behandelaar en cliënt via de medium.
 • Behandelplan wordt ondertekend door behandelaar en cliënt.

 

Behandeling:

Doel:  

 • Er is sprake van klachten reductie bij cliënt
 • Cliënt ervaart meer grip op de klachten door verbetert inzicht, oplossingsgericht vermogen en verbeterde coping.
 • Client heeft een plan voor terugvalpreventie

 

 • Behandelsessies starten waarbij de volgende stappen over het algemeen gelden:

 

 1. Meer inzicht in de klachten, kennis over de klachten, inzicht in gedrag en cognities (middels psychoeducatie, registratie van gedrag, emoties en cognities)
 2. Client experimenteert met nieuw gedrag middels opdrachten. Dit kunnen gedragsoefeningen, oefeningen mbt nieuwe cognities zijn, accepterende gedachten etc.
 3. Client en behandelaar checken ‘ what works’ en bouwen deze manier uit.
 4. Er wordt een plan gemaakt voor terugvalpreventie.

 

NB! Indien het verloop stagneert, wordt gewerkt aan  motiveren van cliënt.

 

Afsluiting:

Doel:

 • Vermindering van klachten wordt geobjectiveerd middels ROM-meting.
 • Verwijzer is geïnformeerd over afsluiting en mogelijk aandachtspunten voor de toekomst.

 

 • Er wordt een nameting gedaan met de Outcome Questionaire (digitaal)
 • Er wordt mogelijke nameting gedaan door eerder afgenomen vragenlijsten tijdens de intake nogmaals te laten invullen.
 • Behandelaar stelt brief op naar verwijzer waarin kort het verloop van het traject beschreven staat, mogelijke diagnose en aandachtspunten voor de toekomst.
 • Client geeft toestemming voor de brief richting verwijzer, en indien dit het geval is, wordt deze verstuurd.